Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

2014

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego K – 1 obszaru pomiędzy ul. Wojska Polskiego, do granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Karwia – Wschód”, ul. Lewińskiego oraz zachodniej granicy administracyjnej Gminy Miasta Władysławowo; tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, sportu i rekreacji, dróg, infrastruktury technicznej, obszar szczególnych uwarunkowań z uwagi na położenie w otulinie NPK, NOCHK, w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wraz z obiektami wpisanymi do wojewódzkiej ewidencji zabytków, w pasie ochronnym brzegu morskiego; uchwała nr LIII/505/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 marca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 kwietnia 2014r. poz. 1550)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, 105 ha, są to tereny rozwojowe wsi w zabudowie mieszkaniowo – usługowej; teren objęty formami ochrony przyrody (Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu i Natura 2000), na terenie występują obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. (Dz.Urz.Woj.2014.1415 z dnia 08.04.2014 r.)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 5/4 w obrębie ewidencyjnym Gliśnica (Gmina Czarna Dąbrówka); uchwała nr XXXIII/313/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-03-20, poz. 1203)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, „rejon ul. Cichej” ; tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej, usług celu publicznego, komunikacji; uchwała nr XLI/385/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 03.04.2014 poz. 1337)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 73/30 w obrębie ewidencyjnym Nożynko (Gmina Czarna Dąbrówka); uchwała nr XXXIII/316/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-02-27, poz. 924)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/3 oraz 32/1, 32/3, 32/4, 34, 116, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41 w obrębie ewidencyjnym Unichowo (Gmina Czarna Dąbrówka). uchwała nr XXXIII/318/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-02-17, poz. 790)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 51/2 w obrębie ewidencyjnym Podkomorzyce (Gmina Czarna Dąbrówka); uchwała nr XXXIII/317/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-02-17, poz. 789)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 2/17 w obrębie ewidencyjnym Kozy (Gmina Czarna Dąbrówka); uchwała nr XXXIII/315/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r.; (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-02-17, poz. 788)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawierającego się w granicach geodezyjnych działki nr 151/61 oraz działki nr 208 w obrębie ewidencyjnym Jerzkowice (Gmina Czarna Dąbrówka); uchwała nr XXXIII/314/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r.; (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-02-17, poz. 787)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/85 w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka (Gmina Czarna Dąbrówka); uchwała nr XXXIII/312/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r.; (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-02-17, poz. 786)
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 11/4 w obrębie ewidencyjnym Bochowo (Gmina Czarna Dąbrówka); uchwała nr XXXIII/311/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 stycznia 2014r.; (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2014-02-17, poz. 785)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna, obszar opracowania stanowi powierzchnię około 100 ha, obejmujący głównie tereny zainwestowania i tereny rozwojowe wsi – tereny usługowe, mieszkalnictwa jednorodzinnego, zieleni, wód; teren objęty formami ochrony przyrody (Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu i Natura 2000), na terenie występują obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. (Dz.Urz.Woj. z 2014, poz.42 z dnia 07.01.2014r.

2013

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Powstańców Warszawy - zmiana"; 21 ha, tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, komunikacji; uchwała nr XXXV/331/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013r. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2013-11-29, poz. 4209
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Spokojnej”; 1,9 ha; tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej, komunikacji zieleni publicznej; uchwała nr XXX/302/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013r.; (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2013-06-20, poz. 2578)