Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

2012

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Grunwaldzkiej” (Dz.Urz. Woj. POM. z dnia 26 października 2012 r., poz. 3357), (pow. 3,43 ha, tereny centrum miasta zabudowa mieszkaniowa i usługowa)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puszcz Gdański „Rejon ul. Podkomorzego”. DZ. URZ. WOJ. 2012.2058 Ogłoszony: 2012-06-14 (pow. 0,16 ha, teren usługowy)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puszcz Gdański „Rejon ul. Przy Torze - zmiana”. DZ. URZ. WOJ. 2012.2099 Ogłoszony: 2012-06-21 (pow. 30 ha, tereny zabudowy usługowej, obiekty wielkopowierzchniowe)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puszcz Gdański „Rejon ul. Kasprowicza - zmiana”; uchwała nr XXVII/269/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 lutego 2013r.; (Dz.Urz. Woj. POM. z dnia 2013-04-23, poz. 1985)

2011

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 134, Gmina Ełk. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 187, poz. 351 z dnia 23.02.2011 r. (pow. 18.40 ha , tereny wiejskie teren cmentarza)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 125/7, Gmina Ełk. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 187, poz. 352 z dnia 23.02.2011 r. (pow. 8,72 ha, tereny wiejskie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe zainwestowanie)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, obejmującego działkę o nr ewid. 410, Gmina Ełk. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 187, poz. 350 z dnia 23.02.2011 r. (pow. 5,92 ha, tereny wiejskie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe zainwestowanie)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (Uchwała Nr XLIV/268/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 5 maja 2010 r.) (pow. 300 ha, obszar całego miasta, tereny mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe, zieleni, dróg publicznych i niepublicznych, wód śródlądowych, infrastruktury technicznej, centrum miasta objęte wpisem do rejestru zabytków); UCHWAŁA NR VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 28 lipca 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 137, poz. 2173 z dnia 22.09.2011 r.)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego O – 1, w mieście Władysławowo, tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, sportu i rekreacji, dróg, infrastruktury technicznej, obszar szczególnych uwarunkowań z uwagi na położenie w otulinie NPK, NOCHK, w ochroni konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wraz z obiektami wpisanymi do wojewódzkiej ewidencji zabytków, uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63, poz. 1426, z dnia 26.05.2011r.)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gromadzin w obrębie Przywidz oraz działki nr 234/4 (po podziale nr 234/6 i nr 234/7) i 222/4 położonej w Przywidzu, obszar opracowania stanowi powierzchnię około 63 ha. Obejmuje tereny wsi Gromadzin oraz tereny rozwojowe (ustalone w Studium UiKZP gminy Przywidz) przeznaczając na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne i lasy; teren objęty formami ochrony przyrody (Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu) oraz ustalonym historycznym układem ruralistycznym, który został honorowany ustaleniami planu, planowana zabudowa może być kształtowana optymalnie chroniąc walory kulturowo – krajobrazowe miejsca, (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 23, poz.509 z dnia 25.02.2011r.)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Podmiejskiej"; pow. 4,5 ha, tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej; ( DZ. URZ. WOJ. Z dnia 2011-05-10, poz 1208)

2010

 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, działek 125/7 i 134 w obrębie Bartosze i działki 410 w obrębie Chruściele; Uchwała Nr II/19/2010 z dn. 3 grudnia 2010 r.
 • Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański (obszar całego miasta), Uchwała Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 09.11.2010 r.
 • Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary (teren miasta Młynary) - UCHWAŁA NR XLIV/1268/2010 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 5 maja 2010 roku
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CHP-4, obszaru pomiędzy: ul. Kopalnianą, ul. Władysławowską, przedłużeniem ul. Górniczej do granic administracyjnych Władysławowa i granicy obrębu Chłapowo, położonego w miejscowości Chłapowo, (pow.103,6 ha tereny wiejskie, zabudowa mieszkaniowa i usługowa), (DZ. URZ. WOJ. POM. 2010.49.863 Ogłoszony: 2010-04-07)