Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna, obszar opracowania stanowi powierzchnię około 100 ha, obejmujący głównie tereny zainwestowania i tereny rozwojowe wsi – tereny usługowe, mieszkalnictwa jednorodzinnego, zieleni, wód; teren objęty formami ochrony przyrody (Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu i Natura 2000), na terenie występują obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. (Dz.Urz.Woj. z 2014, poz.42 z dnia 07.01.2014r.
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Grunwaldzkiej” (Dz.Urz. Woj. POM. z dnia 26 października 2012 r., poz. 3357), (pow. 3,43 ha, tereny centrum miasta zabudowa mieszkaniowa i usługowa)
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (Uchwała Nr XLIV/268/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 5 maja 2010 r.) (pow. 300 ha, obszar całego miasta, tereny mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe, zieleni, dróg publicznych i niepublicznych, wód śródlądowych, infrastruktury technicznej, centrum miasta objęte wpisem do rejestru zabytków); UCHWAŁA NR VIII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 28 lipca 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 137, poz. 2173 z dnia 22.09.2011 r.)
  • Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański (obszar całego miasta), Uchwała Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 09.11.2010 
  • Gminny Program opieki nad zabytkami miasta Pruszcz Gdański 2009-2013
  • Gminna ewidencja zabytków miasta Pruszcz Gdański
  • Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy miejskiej Pruszcz Gdański, grudzień 2006r