Pracownia Projektowa arch. Urszula Siwińska

Planowanie przestrzenne:

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego
 • analiza i ocena aktualności studium i planów miejscowych
 • opinie i analizy urbanistyczne
 • ekspertyzy w zakresie prawa miejscowego
 • materiały do wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego

Nieruchomości i procedury inwestycyjne:

 • projekty zagospodarowania terenu i działek
 • projekty podziału terenu na działki
 • analizy możliwości inwestycyjnych
 • decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego
 • wnioski o wydanie warunków zabudowy
 • formułowanie wniosków do planu, studium

Ochrona zabytków:

 • gminne ewidencje zabytków
 • programy ochrony zabytków
 • inwentaryzacje i dokumentacje zdjęciowe zabytków

Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu:

 • opracowania ekofizjograficzne podstawowe do planów zagospodarowania przestrzennego oraz do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego
 • dokumentacje przyrodnicze ustanowionych i planowanych form ochrony
 • inwentaryzacje zieleni
 • studia krajobrazowe
 • dokumentacje zdjęciowe